نشان بزرگ زادگی / مجتبی خرسندی

سرودۀ : شاعر اهل البیت علیهم السلام
آقای مجتبی خرسندی از قم
نشان بزرگ زادگی

فراتر است مقامتو از فراسوها *** که روبروی تو خم می‌شوند زانوها
اگرچه عالم و آدم نوشته‌اند از تو *** نمی‌کشند ولی کوه را ترازوها
هنوز فلسفۀ درک شأن تو داغی‌ست *** که مانده بر دل سقراط‌ها ، ارسطوها
نمونه‌اند از این خیل مریم و هاجر *** کلاس درس تو پر می‌شود از الگوها
حجاب توست نشان بزرگ‌زادگی‌ات *** ندیده چشم کسی از تو تاری از موها
مدینه آمدنت حکمت بزرگی داشت *** نمی‌رسد به مقام تو درک زالوها
به این مقام و به این نام مفتخر شده‌ای *** که زیر دین تو باشند "شهربانو"ها
*****