گرِۀ محکم / عباس شاهزیدی ( خروش )

سرودۀ : شاعر ادیب و نکته سنج و ولائی
آقای عباس شاهزیدی ( خروش ) از اصفهان
گرِۀ محکم

تا دید به چشم خود مسلمانی را *** انگار ندیده کاخ ساسانی را
از صبح ازل خدا گره زد محکم *** با خون خدا غرور ایرانی را
فخری که به این دیار ارزانی شد *** سهم یکی از زنان ایرانی شد
همخانگی حسینِ زهرا کم نیست *** این فخر نصیب آل ساسانی شد
از منتخبین سید بطحایی *** دُردانه عروس حضرت زهرایی
هم همسر حضرت اباعبدالله *** هم مادر چارمین امام مایی