در تاريخ مولد امام زين العابدين (عليه السّلام)

کشف الغمة / ترجمه زواره ای ; ج ۲ ص ۲۷۶

و شيخ مفيد رحمه الله بابى ايراد فرموده در كتاب ارشاد بعد از ذكر امام حسين (عليه السّلام) در تاريخ مولد امام زين العابدين (عليه السّلام) و در دلايل امامت و مدت سن و مدت خلافت، و وقت وفات و سبب آن و موضع قبر و عدد اولاد و مختصرى از اخبار آن حضرت.و چنين فرموده كه امام بعد از حسين بن على پسر او ابو محمد على بن حسين زين العابدين است (عليه السّلام) و كنيت ديگرش ابو الحسن، و مادرش شاه زنان دختر يزدجرد بن شهريار بن كسرى، و گويند اسم او شهربانو بوده و چون امير المؤمنين (عليه السّلام) والى گردانيد حريث بن جابر جعفى را به بعضى از بلاد مشرق، او دو دختر يزدجرد بن شهريار بن كسرى براى آن حضرت فرستاد، و او شاه زنان را به پسر خود امام حسين داد امام زين العابدين (عليه السّلام) از او متولد شد، و ديگرى را به محمد بن ابى بكر داد و قاسم از او متولد شد، پس آن حضرت و قاسم هر دو پسر خاله باشند.و مولد آن حضرت در مدينه بود در سال سى و هشتم از هجرت، دو سال با جد بزرگوار خود امير المؤمنين (عليه السّلام) و دوازده سال با عمش امام حسن (عليه السّلام) و بيست و سه سال با پدرش امام حسين (عليه السّلام) و بعد از پدر بزرگوار سى و چهار سال ديگر در حيات بود، و در مدينه وفات نمود در سال نود و پنجم از هجرت و در آن وقت پنجاه و هفت ساله بود، زيرا كه بيست و سه سال با جد و عم و پدر بود (عليه السّلام) و سى و چهار سال ديگر بعد از ايشان در حيات بود.