حُسن انتخاب / سیّد احمد علوی

سرودۀ : شاعر و دلدادۀ علوی و ولائی
آقای سیّد احمد علوی از قم

حُسن انتخاب
دمی از چهرۀ خود بر نمی دارد حجابش را *** نباید چشم نامحرم ببیند آفتابش را

جهان شاهی که بین آن همه سردار در مجلس *** ندیده می شناسد حضرت عالیجنابش را

جهان شاهی که با فرمان حیدر شهربانو شد *** جدا کرد از همه غیر از حسین آنجا حسابش را

مسلمان شد به دست فاطمه در عالم رؤیا *** بخوان در شرح « مرات العقول» آیات نابش را

حسین از شهربانو خواستگاری کرد و می دانست *** خودش از سالهای سال پیش از این جوابش را

سکوتش از رضایت بود و تا لب بسته آری گفت *** ملائک آفرین گفتند حُسن انتخابش را

چه تقدیری نصیبش شد که کل شهربانوها *** در اقصای جهان حتی نمی دیدند خوابش را

موحّد زاده ای که افتخار اهل ایران شد *** بنازم جلوۀ بی انتهای ماهتابش را

چه نامی داشت فرزندش که وقت یا علی گفتن *** فرشته عاجز است از اینکه بشمارد ثوابش را

علی بن حسین بن علی بن ابیطالب *** در این اصل و نسب بنگر شکوه بوترابش را

عجب نامی که قرآن خدا از باء بسم الله *** معطر کرده با نام علی ام الکتابش را