روح بلند / سیّد محمّد رستگار

سرودۀ : شاعر خاندان رسالت علیهم السلام
آقای سیّد محمّد رستگار از مشهد مقدّس
روح بلند

بر روح بلند شهربانو صلوات *** برعطر و شمیم گل مینو صلوات
خواهی که دعایت به اجابت برسد *** بفرست برای زادۀ او صلوات


ماه مدینه
برماه مدینه بیش از انجم صلوات *** بر مامِ اَبِ امام پنجم صلوات
چون پنجم شعبان شده ، یکبار دگر *** بر دختر یزدگرد سوم صلوات

*****

بی خود که علی نبوده خواهان عجم *** شاهد شده بر صدق گواهان عجم
این است که برگزید از بهر حسین *** یک دسته گل از گلشن شاهان عجم

خواستگاری
از حضرت شهربانو آثار این است *** مقبول ترین عاقبت کار این است
درعالم خواب خواستگاری شده است *** خوابی که شود دولت بیدار این است

لوح فاطمی
در عرشِ الهی اثر از گامش بود *** جبریلِ امین کبوتر بامش بود
پیداست که شهربانو از روز ازل *** در لوح منیر فاطمی ، نامش بود

ارحام مطهره
از نام ، بوَد مقام او بالا تر *** نسل اش یکی از یکی دگر، آقا تر
او مادر نُه امام معصوم بوَد *** ارحام مطهّره از این والاتر؟

مقام
در ملک عجم بود و جهان آرا شد *** در بین عرب خادمه اش سارا شد
از نسل وی اند نُه امام معصوم *** چون اوچه کس این مقام را دارا شد؟

مریم
تا برحسنات خود فزاید مریم *** در خدمت شهربانو آید مریم
وقتی که امام ، مریم اش می نامد *** باید که بر او فخر نماید مریم

*****
جانان جهان ، جان جهان زاد و برفت *** بگذشت زجان به پای سجاد و برفت
از بهر حسين ، شهربانو ، پسری *** آورد ، ولی ز پای افتاد و برفت
*****
آيينۀ عين و قاف و لام است اين زن *** در عشق حسين هم تمام است اين زن
در هر دو جهان يگانه در منزلت است *** چون محرم يازده امام است اين زن

*****

ماه است و چراغ هفت کشور باشد *** خاک رهش آسمان ديگر باشد
جزحضرت شهربانوی عالم ،کيست؟ *** يک زن ، که به نه امام مادر باشد
*****
شهزادۀ ما که قصه اش شيرين است *** دلدادگی اش سوای دنيا ، دين است
در خواب عروس حضرت زهرا شد *** آن دولت بيدار که گويند ، اين است

*****

بين اسرا هلهله بر پا شده بود *** در پای حسين ، عشق معنا شده بود
شهزاده ، مليکۀ عرب بود دگر *** پيروزی از آن ملت ؟ ما شده بود

*****

غم نيست ، اگر اسير يا تنها شد *** دلدادۀ دوست بين دشمن ها شد
در عين اسارت از عمر روی گرفت *** تا مايۀ سربلندی زن ها شد

*****