عشق مادر زاد / خانم سیّده تکتم حسینی

سرودۀ شاعرۀ خاندان عصمت علیهم السلام
خانم سیّده تکتم حسینی از افغانستان مقیم قم
عشق مادر زاد

زیور و زر داشت ، اما غیر ویرانی نبود *** لایق روح بلندت کاخ ساسانی نبود
گرچه بعضی ها بر آن نام اسارت می نهند *** غیر آزادی ، خودت هم خوب می دانی ، نبود
آشنا پیشانی ات با سجدۀ توحید شد *** چون که پیشانی نوشتت نامسلمانی نبود
تا بساط غیر ” او ” از سینه ات بیرون شود *** هیچ چیزی در دلت جز عشق زندانی نبود
جز به درگاه خدا سر خم نکردی هیچ جا *** جز به هنگام دعا چشم تو بارانی نبود
این که با خون خدا در یک بدن جاری شود *** بی تو حتی در خیال خون ایرانی نبود
عشق مادرزاد را شاید اگر با خود نداشت *** سجدۀ سجّادت این اندازه طولانی نبود
مرگ پیش اهل حق سهل است ، اما از حسین *** شک ندارم دل بریدن کار آسانی نبود
*****